Waling Dykstra

Ald en nij

Do ’t pake yet feint wier en beppe yet faem,
Do wier ’t allegeärre net heal sa foärnaem
                    En deftich as nou.
                    Men neamde elkoar dou;
Gôed dei en gôed wei, en dêr gyng it mei ou.

Do wieren de minsken rounboärstich en plat,
Hja neamden ienfâldich in kat mar in kat.
                    Nou wirde se boas
                    En lûke oan’e noas
Oer echtfrysce wirden, — mar net ôer hwet oars.

Do gyng ek in bôer yette klaeid as in bôer,
En stedskompliminten der mocht er net ôer.
                    Hwet röppe se nou?
                    Mynhear en jiffrou!
Tsjin bôer en bôerinne, ho lompen en grou.

Do bleauwen de bôer en bôerinne by honk
En soärgen dat thiisdeis de bûter net stonk.
                    Hja wieren yn ’t spier
                    Jouns let en moärns ier,
En rieden mar inkeld ris út for plezier.

Do wieren de frouljue for ’t wirk net to swak;
De bôerebern stiene for boaden yn ’t plak.
                    Nou pronkje se swiid
                    En slite de tiid
Mei sjongen en spyljen, gejei en geryd.

Do spilen gjin klútsköppers op it toaneel
For greef of baron yn in slot of kasteel,
                    Mar do waerden se ek
                    Fen wîzens net gek,
Mar hâlden de pîpen hwet mear yn ’e sek.

Do stelde de Fries yn syn tael yet in ear;
Dêr kaem er mei del by de greatste mynhear.
                    Dat liket nou neat!
                    Nou binne se great
Op healbakken hollânsk, ho bryk en forkeard.

Ei Friezen, bljuw Friezen! brûk jimme forstân,
En helje dat frjemde lawaei net yn ’t lân;
                    Oars komt it, sa wier!
                    Thröch jimme sa fier,
Dat ik leau, de leare fen Darwin is wier.

Do ’t pake yet feint wier en beppe yet faem,
Do wier ’t allegeärre net heal sa foärnaem.
                    Foarútgong! is nou
                    It röppen al gau,
Mar ’t falt yn in hele bôel dingen hwet ou.

Ut: Friske Sang (1874)