Ambtseed van de deken

 1. Ic manye yo by gode ende by juwer seel ende by da deppelsa der y tyda font habbit ontfynsen ende by da trouwen der y gode synt schyldich ende by juwer priesterschyp ende by dat helga sacrament der gy habbit1 wijt ende consecreret ende foert wya schyllet, by al yw guede werken der y habbit deen, by al yw sellicheit2 der gy synt toe hopyen ende by da gremma ordel der y schilla ontfaen ty da ionxsta dey3 fan gode fan hemelrijck.

  Ik maan u bij God en bij uw ziel en bij het doopsel dat u aan het vont heeft ontvangen en bij de trouw die u aan God schuldig bent en bij uw priesterschap en bij het heilig sacrament dat u gewijd en geconsecreerd heeft en verder zult wijden, bij al de goede werken die u gedaan heeft, bij al uw zaligheid die u hoopt te bereiken en bij het grimmig oordeel dat u zult ontvangen op de dag van het oordeel van God van het hemelrijk.

 2. Dat y da decknya habba heert noch kopit noch mit nener samenya kriget ende gy habbit4 pyna noch panda noch burgen for set ende da heren fan wttracht habbis yw scencht.

  Dat u de dekenij niet heeft gehuurd of gekocht of met simonie heeft verkregen en dat u hiervoor geen boete, pand of borg heeft gezet en [dat] de heren van Utrecht u hebben gezuiverd.

 3. Ende arme wyden ende wesen mey to bescatten ende to byscyrmen der hemmen self naet byscyrma mogen vermyts yw gaestlick ryucht.

  En [dat u] arme weduwen en wezen mag beschutten, en beschermen die zichzelf niet beschermen kunnen, omwille van uw geestelijk recht.

 4. Ende y den ede by5 halden mogen, tyoga dat y6 yw god also helpa ende al helghen.

  En [dat] u de eed mag behouden, [dat u] getuigt dat u uw God alzo moge helpen en alle heiligen.

Brontekst: Codex Parisiensis (P), fol. 258v.
Transcriptie, vertaling en bewerking: Bouwe Brouwer

1P: habbt; emendatie “habbt” naar “habbit”; de laatste t staat iets hoger in het handschrift, blijkbaar om aan te geven dat er een of meer letters zijn weggelaten

2P: sellicht; emendatie “sellicht” naar “sellicheit”; de laatste t staat iets hoger.

3P: to ty da ionxsta dey; “to” is doorgehaald.

4P: habbt; emendatie “habbt” naar “habbit”; de laatste t staat iets hoger.

5Vanwege een verschrijving in het woord “by” wordt de tekst “ende y den ede by” herhaald onder de tekst van de eed als “ende y den eede by”.

6P: u