Lorica van Sint-Patrick

(Het harnas van de heilige Patricius; De roep van een hert)

Patrick1 vervaardigde deze hymne. In de tijd van Lóegaire mac Néill2 werd zij vervaardigd. En hij stelde haar op om zichzelf en zijn monniken te beschermen tegen de doodsvijanden die in hinderlaag lagen tegen de geestelijken. En zij is een lorica3 van geloof om lichaam en ziel te beschermen tegen demonen, mensen en zonden. Wanneer iemand haar dagelijks reciteert met vrome overdenking van God, zullen demonen het niet aandurven om hem tegemoet te treden. Zij zal hem beschermen tegen alle gif en nijd. Zij zal hem behoeden voor plotselinge dood. Zij zal een lorica zijn voor zijn ziel na zijn overlijden.

Patrick zong haar toen Lóegaire een hinderlaag voor hem legde om te voorkomen dat hij naar Tara4 zou gaan om het geloof te verspreiden, zodat zij bij die gelegenheid door hen die in hinderlaag lagen werden aangezien voor wilde herten met achter hen een hertenjong, te weten Benen5. En “De roep van een hert”6 is haar naam.

Ik bescherm mij vandaag
Door een machtige kracht, het aanroepen van de Drie-eenheid,
Door geloof in de Drievuldigheid,
Door belijdenis van de Eenheid
Van de Schepper van het heelal.

Ik bescherm mij vandaag
Door de kracht van de geboorte van Christus en zijn doop,
Door de kracht van zijn kruisiging en zijn begrafenis,
Door de kracht van zijn verrijzenis en zijn hemelvaart,
Door de kracht van zijn wederkomst voor het Laatste Oordeel.

Ik bescherm mij vandaag
Door de kracht van de liefde van kerubs,
In gehoorzaamheid van engelen,
In dienstbaarheid van aartsengelen,
In hoop op verrijzenis om beloond te worden,
In gebeden van patriarchen,
In voorspellingen van profeten,
In preken van de apostelen,
In geloof van belijders,
In onschuld van heilige maagden,
In daden van rechtvaardige mannen.

Ik bescherm mij vandaag
Door kracht van de hemel;
Licht van de zon,
Witheid van sneeuw,
Gloed van vuur,
Snelheid van de bliksem,
Vlugheid van de wind,
Diepte van de zee,
Vastheid van de aarde,
Hardheid van de rots.

Ik bescherm mij vandaag
Door Gods kracht om mij te geleiden;
Gods macht om mij te steunen,
Gods wijsheid om mij als richtsnoer te dienen,
Gods oog om mij te bezinnen,
Gods oor om mij te horen,
Gods woord om voor mij te spreken,
Gods hand om mij te behoeden,
Gods weg om voor mij te liggen,
Gods schild om mij te beschermen,
Gods heerscharen om mij te behoeden
Voor valstrikken van demonen,
Voor verlokkingen van zonden,
Voor iedereen die mij kwaad toewenst,
Veraf en dichtbij,
Alleen en in een menigte.

Ik stel vandaag al deze krachten op tussen mij en het kwade,
Tegen elke wrede onbarmhartige kracht die zich keert tegen mijn lichaam en ziel,
Tegen toverij van valse profeten,
Tegen duistere wetten van heidendom,
Tegen valse wetten van ketters,
Tegen bedrog van afgoderij,
Tegen bekoring van vrouwen en smeden en tovenaars,
Tegen elke kennis die lichaam en ziel van een man verderft.

Christus beschermt mij vandaag
Tegen gif, tegen verbranding,
Tegen verdrinking, tegen verwonding,
Opdat beloning mij toe mag komen in overvloed.

Christus met mij, Christus voor mij,
Christus achter mij, Christus in mij,
Christus onder mij, Christus boven mij,
Christus rechts van mij, Christus links van mij,
Christus als ik ga liggen, Christus als ik ga zitten, Christus als ik opsta,
Christus in het hart van iedereen die aan mij denkt,
Christus in de mond van iedereen die tegen mij spreekt,
Christus in elk oog dat mij ziet,
Christus in elk oor dat mij hoort.

Ik bescherm mij vandaag
Door een machtige kracht, het aanroepen van de Drie-eenheid.
Door geloof in de Drievuldigheid,
Door belijdenis van de Eenheid
Van de Schepper van het heelal.

Domini est salus, domini est salus, Christi est salus,
Salus tua, domini, sit semper nobiscum.7

Brontekst: Liber Hymnorum
Vertaling en bewerking: Bouwe Brouwer

1Sint-Patrick, ook bekend als de heilige Patricius, was een Britse missionaris die werkte in Ierland. Hij leefde van 387 tot 461. Sint-Patrick is de nationale heilige van Ierland. Zijn feestdag is op 17 maart (Saint-Patrick's Day).

2Lóegaire mac Néill was koning van Tara en Hoge Koning van Ierland. Hij stierf rond 462.

3Lorica: harnas, pantser, borstplaat

4Tara was ooit de zetel van de Hoge Koning van Ierland. Van Tara rest nu alleen nog de heuvel van Tara. De omgeving van de heuvel is een belangrijke archeologische vindplaats.

5Sint-Benen, ook bekend als de heilige Benignus van Armagh, was een volgeling van Sint-Patrick. Hij stierf in 467. Zijn gedachtenis is op 9 november.

6Faith Fiada (Iers), The Deer's Cry (Engels)

7Het heil komt van de Heer, het heil komt van de Heer, het heil komt van Christus,
Moge uw heil, Heer, altijd met ons zijn.